top of page

מסלולי הצטרפות

עונתי 

התחייבות לשלושה חודשים+
ברצף

חודש

התחייבות לחודש אחד בלבד

יומי

השתתפות חד פעמית
*הרשמה ותשלום במקום

חורף

התחייבות לחודש אחד בלבד

88 ש"ח
לחודש

110 ש"ח

70 ש"ח
לחודש

40 ש"ח

יחיד/ה

מכיתה ח' ומעלה

160 ש"ח
לחודש

200 ש"ח
לחודש

250 ש"ח

90 ש"ח

משפחתי

הורים + ילדים עד כיתה ז'

שיעורי הכשרות

פתוח לחברי מועדון הרשומים לחודש או יותר

15 ש"ח/ שיעור

הצטרפות מותנה בהתחייבות ועמידה בתנאי התשלום, כללי הבטיחות וההתנהלות של הימיה.
מומלץ להיכנס לקרוא את התנאים.

תנאי תשלום

תנאי וכללי השתתפות

bottom of page